Inne

Syndyk masy upadłości Urszuli Gruszczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 3/20), zaprasza do składania ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności przysługującej upadłej wobec Wandy Urszuli Czeleń  i Jerzego Czeleń w kwocie głównej 21 272,17 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 17/100) wraz z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym od dnia 1 marca 2013 r. z uwzględnieniem zmieniającej się stopy procentowej do dnia zapłaty – za cenę nie mniejszą niż 10 % wartości wierzytelności.

Wszelkie informacje dot. przedmiotu sprzedaży oraz obowiązującego regulaminu sprzedaży, udzielane są bezpośrednio w kancelarii syndyka lub mailowo: sekretariat@mw-doradcy.pl.

Oferty spełniające wymagania określone w regulaminie sprzedaży należy składać w języku polskim do dnia 18 czerwca 2020r. (decyduje data wpływu) poprzez wysyłkę listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Doradca Restrukturyzacyjny i Upadłościowy Tatiana Marszałek, ul. Łubinowa 46-48/8, 87-100 Toruń lub mailem w postaci podpisanego skanu oferty na adres: t.marszalek@mw-doradcy.pl.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie swobodę w wyborze ofert i prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.